Note: (*) This field is required/ Vui lòng không để trống thông tin này

Section A: Personal details/ Thông tin cá nhân

Gender/ Giới tính*:

/
/

For example: Số 2, Ngách 68, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

For example: +84 966629909

Section B: emergency contacts and authorisation/ THÔNG TIN LIÊN HỆ KHẨN CẤP VÀ ỦY QUYỀN

1. Contact 1/ Liên hệ 1

For example: +84 966629909

2. Contact 2/ Liên hệ 2

For example: +84 966629909

Notes:

1. In case of emergency, student will be taken to the nearest hospital/clinic. BUV will notify the student's emergency contacts.

2. British University Vietnam shall not be liable for any hospital charges. Students, parents, guardians, or fee payer shall be entitled for all hospitality charges, including emergency transportation service (if any).

3. Please inform the Student Recruitment Office in writing if you change your emergency contacts.

Lưu ý:

1. Trong trường hợp khẩn cấp, sinh viên sẽ được đưa đến cơ sở y tế/bệnh viên gần nhất. BUV sẽ thông báo cho Cha/Mẹ/Người giám hộ hợp pháp của sinh viên.

2. BUV sẽ không chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến viện phí. Sinh viên, phụ huynh, người giám hộ hoặc người chi trả học phí sẽ phải chịu các khoản phí liên quan đến viện phi bao gồm cả chi phí vận chuyển người bệnh (nếu có).

3. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Tuyển Sinh trong trường hợp sinh viên thay đổi thông tin liên hệ khẩn cấp.

Section C: EDUCATIONAL BACKGROUND/ QUÁ TRÌNH HỌC TẬp

Please list all of your qualifications and their status below in reverse chronological order (starting with the most recent qualification)./ Liệt kê tất cả những bằng cấp sinh viên đã và đang trong quá trình hoàn thành vào bảng dưới đây (bắt đầu từ bằng cấp gần nhất):

/
/

/
/
/
/

Section D: WORKING EXPERIENCE/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

/
/
/
/
/
/
/
/

Section E: english language proficiency/ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Is English your first language?/ Tiếng Anh có phải tiếng mẹ đẻ của bạn không?*:


Have you taken any English language test in the past 24 months?/ Trong vòng 24 tháng qua bạn có tham dự kỳ thi Tiếng Anh nào không?*:

English tests taken/ Bài kiểm tra Tiếng Anh đã hoàn thành*

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Please upload your transcripts & certificates here/ Vui lòng tải bảng điểm, bằng cấp tại đây

Uploaded files must be in format (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) and < 4MB in size/ Tệp tin tải lên phải có định dạng (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) và kích thước < 4MB.

Upload/ Tải lên

/
/

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Please upload your transcripts & certificates here/ Vui lòng tải bảng điểm, bằng cấp tại đây

Uploaded files must be in format (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) and < 4MB in size/ Tệp tin tải lên phải có định dạng (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) và kích thước < 4MB.

Upload/ Tải lên

/
/

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

/
/

Test information/ Thông tin bài kiểm tra

Please upload your transcripts & certificates here/ Vui lòng tải bảng điểm, bằng cấp tại đây

Uploaded files must be in format (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) and < 4MB in size/ Tệp tin tải lên phải có định dạng (.pdf, .doc, .docx, .zip, .jpg, .jpeg, .png) và kích thước < 4MB.

Upload/ Tải lên

/
/

Would you like to register for the IELTS courses at BUV?/ Bạn có đăng ký khóa học IELTS tại BUV không?*:

/

The English courses at BUV are for the purpose of improving applicants’ English skills and will not be considered a valid English qualification that meets the entry requirement for the MBA programme at BUV./ Các khóa học tiếng Anh tại BUV nhằm mục đích nâng cao kỹ năng tiếng Anh của ứng viên và sẽ không được coi là chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ đáp ứng yêu cầu đầu vào cho chương trình MBA tại BUV.

Section F: SPECIAL NEEDS/ Yêu cầu đặc biệt

Do you have any issues that may affect your mobility, are considered as disability or are you under long-term treatment?/
Bạn có bất kỳ vấn đề nào gây ảnh hưởng đến khả năng vận động, được coi là khuyết tật hoặc đang trong quá trình điều trị lâu dài không?*

section G: SURVEY/ THÔNG TIN KHẢO SÁT

How did you know about our university?/ Bạn biết đến BUV thông qua phương tiện nào?


What made you apply for our university?/ Lý do khiến bạn đăng ký học tại BUV?

section H: Application declaration/ XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

  • 1. I declare that all information given by me in this application and all supporting documents are correct and complete. I will immediately inform the University in writing of any change in my personal details./ Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin và giấy tờ do tôi cung cấp trong Đơn đăng ký dự tuyển này là chính xác và đầy đủ. Tôi sẽ thông báo ngay cho nhà trường bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin cá nhân của tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào do sự chậm trễ của tôi trong việc hoàn thành hồ sơ.
  • 2. I understand that the personal information I have provided may be released to government agencies as required by law. I further understand that it may be disclosed to third parties for the purpose of processing my application./ Tôi hiểu rằng các thông tin cá nhân của tôi có thể được cung cấp cho các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của pháp luật. Ngoài ra các thông tin này có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba trong quá trình xét duyệt hồ sơ.
  • 3. I understand that submission of incorrect information may result in the cancellation of any offer of enrollment from the University or the termination of my study at any stage./ Tôi hiểu rằng việc gửi các thông tin và giấy tờ không chính xác và/hoặc sai lệch có thể dẫn đến việc hủy bỏ hoặc chấm dứt việc học của tôi tại trường vào bất kỳ thời điểm nào.
  • 4. I acknowledge that the University reserves the right to alter any course, subject, admission requirements, staffing, other arrangements or fees without prior notice./ Tôi xác nhận nhà trường có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào liên quan đến khóa học, yêu cầu đầu vào, giảng viên, học phí hoặc những sự thay đổi khác mà không cần thông báo trước.
  • 5. I hereby agree to abide by all regulations and procedures established by British University Vietnam if I am successfully registered as its student./ Tôi đồng ý tuân theo các quy định và thủ tục đưa ra bởi trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nếu trở thành sinh viên chính thức của trường.

Applicant’s signature
Chữ ký của người dự tuyển

Please insert your signature here/ Vui lòng thêm chữ ký vào đây